Nie możesz złożyć nowego zamówienia w swoim kraju. Undefined

Sposoby płatności.

1. Możliwe formy płatności:

a. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, gotówką w siedzibie sklepu z zastrzeżeniem, iż płatność powyżej kwoty stanowiącej równowartość kwoty 15.000 euro w przeliczeniu na złote może odbyć się jedynie za pośrednictwem rachunku bankowego.

2. O wybranej formie płatności decyduje Kupujący w zamówieniu.

3. Towar jest wydawany Kupującemu lub osobie odbierającej zamówienie w imieniu Kupującego, wyłącznie po przedstawieniu upoważnienia, wystawionego przez Kupującego. Na upoważnieniu znajdować się musi, imię i nazwisko odbierającego, oraz numer jego dowodu osobistego a także numer zamówienia i czytelny podpis Kupującego.


kotły-sklep.pl